Acros 100 photo sample on the Pentax 67

Acros 100